Cẩu thi công lắp dựng tại lọc hóa dầu dung quất, lọc hóa dầu Nghi Sơn